Bạn có hài lòng với công việc được giao không? Live

  • Không hài lòng
    5% 1 / 18
  • Chấp nhận được
    66% 12 / 18
  • Hài lòng
    27% 5 / 18
VI
Scroll to Top