Bạn thích điều gì nhất khi làm việc ở đây? Live

  • Con người
    40% 8 / 20
  • Công việc
    50% 10 / 20
  • Nơi làm việc
    10% 2 / 20
VI
Scroll to Top