Nếu tự đánh giá về bản thân, bạn cho mình bao nhiêu điểm về khả năng hoàn thành công việc được giao? Live

  • 1-4
    5% 1 / 18
  • 5-7
    27% 5 / 18
  • 8-10
    66% 12 / 18
VI
Scroll to Top