Google Chrome bị rò rỉ mật khẩu - madiad.com

Phát hiện mật khẩu trên Google Chrome bị rò rỉ cần phải làm gì?